Space App Camp 2014

Od 4 do 12 maja dwóch z naszych programistów, Adam Włodarkiewicz i Krzysztof Stopa razem z dwoma programistami z Berlina, Danny Preussler (z Gruponu) oraz Johannes Orgis (z 6Wunderkinder), zostało wybranych jako zespół żeby

EO4OG: Obserwacje Ziemi w sektorze wydobycia ropy i gazu na lądzie

Realizowany projekt ma na celu wsparcie działań Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz komitetu Producentów Gazu i Ropy (OGP EO) w określeniu kluczowych wymagań dotyczących informacji przestrzennej dla sektora wydobycia ropy i gazu na lądzie, w

ESA Sentinel 1: Studium wykonalności klasyfikacji pokrycia terenu na podstawie zdjęć SAR Sentinel-1

Celem projektu jest stworzenie studium wykonalności klasyfikacji pokrycia terenu w oparciu o zdjęcia SAR Sentinel-1. Obecnie używane algorytmy, dedykowane klasyfikacji pokrycia terenu na zdjęciach SAR, nie umożliwiają osiągnięcia poziomu zdjęć optycznych. Skłania to do

B-First: Opracowanie metody wykorzystania satelitarnych obserwacji Ziemi w optymalnym z punktu widzenia wymogów środowiska, rozmieszczeniu źródeł energii odnawialnej na przykładzie upraw roślin biopaliwowych

Projekt, finansowany w ramach programu ESA PECS (Plan for European Cooperating States) ma na celu wykorzystanie zdjęć satelitarnych (optycznych i radarowych) do wyznaczania optymalnej lokalizacji dla roślin energetycznych, z punktu widzenia ekonomicznego, jak i

Nowa platforma do webinariów

W ramach realizowanego projektu EOPOWER została stworzona platforma pozwalająca na organizację webinariów. Umożliwia ona instytucjom z różnych regionów wymianę wiedzy i doświadczeń w sposób szybki i przy znacznym ograniczeniu kosztów. Przeprowadzone zostały już pierwsze

Prezentacja osiągnięć grupy programistów ZOZ

W dniu 11 grudnia w Krakowie odbyło się comiesięczne posiedzenie Komisji Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności.  Artur Nowakowski przedstawił w formie referatu dokonania grupy programistów działającej w Zespole Obserwacji Ziemi. W ciągu dwóch lat swojego

IV Sieradzka Konferencja Kosmiczna

W dniach 8-9 października 2013 roku w Sieradzkim Centrum Kultury w Sieradzu odbyła się IV Sieradzka Konferencja Kosmiczna pn. „Dziedzictwo Arego Sternfelda. Ziemia widziana z kosmosu”. Konferencja ta jest organizowana ku czci pochodzącego z

EOPOWER: Earth Observation for Economic Empowerment

  Celem projektu EOPOWER jest promocja produktów i narzędzi informatycznych, które są opracowywane i stosowane dla celów satelitarnej obserwacji Ziemi. Działania te wpisują się w ramy europejskiej polityki zrównoważonego rozwoju.  Teledetekcja satelitarna pozwala na

Centrum Informacji Kryzysowej w walce z powodzią w Sudanie Południowym

Rokrocznie od sierpnia do października tereny wokół rzek Lol i Jur w Sudanie Południowym są nawiedzane przez powodzie powodowane ulewnymi opadami występującymi w porze deszczowej. Wezbrane rzeki zatapiają pola i wsie pozbawiając dachu nad

VII Ogólnoposkie Seminarium Geoinformatyczne

W dniach 11-13 września obyło się 7 Ogólnopolskie Seminarium Geoinformatyczne (OSG) na wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim. Tegoroczne spotkanie dotyczyło tematu „Geoinformatyka jako zintegrowane narzędzie badań przestrzennych”. Wygłoszono na nim ponad