logo_cbk_smallCentrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk to jeden z wiodących polskich instytutów w dziedzinie fizyki kosmicznej, geodezji planetarnej, nawigacji, teledetekcji i rozwoju technologii kosmicznych. Od momentu jego utworzenia w 1977 r. CBK PAN wzięło udział w ponad 50. misjach kosmicznych i współpracuje z ponad setką międzynarodowych partnerów. W instytucie pracuje obecnie około 180 naukowców, inżynierów i specjalistów.

Zakład Obserwacji Ziemi CBK PAN specjalizuje się w teledetekcji i jego aktywność skupia się wokół badawczych i aplikacyjnych tematów takich jak:

 • Środowisko – monitoring lądów oraz wód morskich na poziomie lokalnym i regionalnym, ocena oddziaływania człowieka na środowisko, klimatologia satelitarna (monitoring pokrywy śnieżnej i zachmurzenia).
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – ocena ryzyka wystąpienia katastrof naturalnych (powodzie, pożary) z wykorzystaniem technik satelitarnych (monitorowanie zjawisk w czasie), kontrola granic, planowanie dużych wydarzeń.
 • Planowanie przestrzenne – analiza obszarów miejskich i wiejskich dla optymalnego wykorzystania przestrzeni oraz lokalizacji zasobów i inwestycji.
 • Edukacja – warsztaty i treningi w dziedzinie obserwacji Ziemi dla użytkowników końcowych, profesjonalistów i dzieci.

Do szczegółowych umiejętności Zespołu pod kątem naukowym i aplikacyjnym należą:

 • Przetwarzanie danych satelitarnych oraz produkcja map.
 • Klasyfikacja zobrazowań: nienadzorowana, nadzorowana, hybrydowa i obiektowa.
 • Analiza zmian w oparciu o serie czasowe danych radarowych (SAR) oraz optycznych wielospektralnych.
 • Wskaźniki przyrodnicze i wskaźniki środowiskowe.
 • Analizy i modelowanie przestrzenne np. wskaźniki dostępności i przejezdności terenu.
 • Opracowaniealgorytmów oraz oprogramowania do przetwarzaniai interpretacji danych, tworzenie aplikacji GIS.
 • Walidacja oraz kontrola jakości produktów teledetekcyjnych.

Zakład Obserwacji Ziemi realizuje m.in. międzynarodowe projekty Komisji Europejskiej (6. i 7. PR) oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej (PECS) w ramach rozwoju programu Copernicus (GMES).