Analiza powierzchni ciał Układu Słonecznego z wykorzystaniem technik morfologii matematycznej

Zadanie: Teledetekcyjna analiza form lądowych na Marsie, Isidis Planitia

W 2018 r. określono cel i zakres projektu, a mianowicie: opracowanie półautomatycznego algorytmu do analizy charakterystycznych form pokrycia terenu na powierzchni Marsa w obszarze Isidis Planitia.
Obecny zakres obejmuje wstępne przetwarzanie danych obrazowych i analizę struktur zainteresowania, tj. wykrywanie łukowych grzbietów i liniowo ułożonych stożków oraz klasyfikację wykrywanych form pokrycia terenu w zależności od ich cech przestrzennych.
Działania wstępne polegają na wyborze zbioru danych wejściowych. Do analizy wybrano zestaw danych optycznych o wysokiej rozdzielczości (rozdzielczość przestrzenna 2m) pozyskanych przez kamerę stereoskopową w misji Europejskiej Agencji Kosmicznej Mars Express (High/Super Resolution Stereo Colour Imager).
Kolejne planowane kroki to: charakterystyka interesujących struktur z ograniczonego zbioru danych, półautomatyczne wyznaczenie interesujących struktur w oparciu o wykorzystanie operatorów morfologii matematycznej i wreszcie stworzenie bibliotek parametrów przestrzennych dla wyodrębnionych struktur.
Badania te pomogą nam zrozumieć pochodzenie charakterystycznych stożków zlokalizowanych w obszarze Isidis Planitia. Zrozumienie ich rozmieszczenia przestrzennego pozwoli nam na określenie wzorca rządzącego ich rozmieszczeniem. Cechą charakterystyczną jest ich liniowość i ostrość, co jest problemem geologicznym i naukowym.
Badanie to prowadzone jest we współpracy z Zakładem Dynamiki Układu Słonecznego i Planetologii (Zakład Dynamiki Układu Słonecznego i Planetologii) w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rozwój młodych naukowców i doktorantów. Uczestnicy są wybierani w drodze konkursu wewnętrznego.

Okres realizacji badań: 1 stycznia 2018 – 31 grudnia 2019
Źródło finansowania: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, grant na rozwój młodych naukowców i doktorantów
Kierownik projektu: dr Małgorzata Jenerowicz