ARICA

ARICA: Wielokierunkowa analiza obszaru obozów dla uchodźców/osób wewnętrznie przesiedlonych w oparciu o dane satelitarne HR/VHR

Zarówno katastrofy naturalne, jak i humanitarne skutkują masowymi przesiedleniami ludności dotkniętej katastrofą. Problem stałego wzrostu liczby uchodźców / osób wewnętrznych przesiedlonych (IDP – Internally Displaced Persons) na całym świecie budzi duże zainteresowanie interesariuszy i decydentów w zakresie reagowania kryzysowego Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych i pozarządowych organizacji pomocowych. Główną przesłanką badań są czynniki środowiskowe, w szczególności wzajemny wpływ środowiska naturalnego i mieszkańców obozu (w tym narażenie na zagrożenia naturalne). W projekcie przeprowadzona zostanie wielokierunkowa analiza danych satelitarnych HR/VHR w szeregach czasowych kilku rodzajów obozów. Analiza przestrzenna obozów i ich otoczenia zostanie uzupełniona szczegółowymi wywiadami obejmującymi stanowisko osób pracujących i/lub mieszkających na danym terenie. Głównym celem badań społecznych jest zidentyfikowanie najważniejszych elementów aktywności mieszkańców obozów, które są czynnikiem stymulującym zmiany środowiskowe. Rezultatem analizy interdyscyplinarnej będą rekomendacje oraz wypracowanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania terenami obozowymi dla uchodźców/IDP oraz opracowanie koncepcji systemu monitoringu satelitarnego. Wyniki projektu zostaną opublikowane na opracowanej „Geoplatformie internetowej” dostarczającej informacji o aktywności mieszkańców względem środowiska, w tym zarówno informacji geoprzestrzennej, jak i raportów informacyjnych oraz dodatkowych danych opisowych, w celu zwiększenia świadomości społecznej na temat zmian środowiskowych zachodzących na terenie obozu, ich wpływu na ludność obozu oraz ich przyczynowości, w tym pomocy humanitarnej udzielanej mieszkańcom obozu w drodze do samodzielności. Pośrednim celem projektu jest budowanie potencjału i kompetencji, zarówno wśród partnerów krajowych jak i w skali międzynarodowej. Przyczyni się to do rozwinięcia stałej sieci kontaktów w dwóch kierunkach – pomiędzy podmiotami z tego samego sektora oraz interdyscyplinarnymi.

Cele Projektu:

  1. Analiza i prezentacja przykładów wieloczasowej interakcji pomiędzy mieszkańcami a środowiskiem w odniesieniu do różnych typów obozów zlokalizowanych w różnych lokalizacjach geograficznych, w celu wykrycia, monitorowania i przewidywania krótkoterminowych zmian, takich jak: szybkie zmiany antropogeniczne (zakładanie/usuwanie osad); bezpieczeństwo żywnościowe; zagrożenia naturalne (osunięcia ziemi, powodzie, itp.); oraz długoterminowe zmiany odzwierciedlone w różnych proporcjach udziału klas użytkowania i pokrycia terenu.
  2. Analiza i zrozumienie społeczno-ekonomicznych czynników wpływających na takie oddziaływanie na środowisko.
  3. Wykazanie korzyści płynących z wykorzystania analizy danych teledetekcyjnych w monitoringu i zarządzaniu obszarami niedostępnymi dla pomiarów „in situ” ze względu na kwestie bezpieczeństwa. Przedstawienie koncepcji przyszłego satelitarnego systemu monitoringu operacyjnego oraz programu wsparcia organizacji/zarządzania takimi obszarami w celu zminimalizowania negatywnego wpływu interakcji pomiędzy mieszkańcami a środowiskiem.
  4. Opracowanie systemu informacji społeczno-środowiskowego o terenach obozów dla uchodźców/osób wewnętrznie pzresiedlonych (formalnie i nieformalnie założonych osadach) w formie geoplatformy 'online’. Opublikowanie informacji o działaniach mieszkańców względem środowiska, w celu zwiększenia świadomości społecznej na temat zmian środowiskowych zachodzących na terenach obozów, ich wpływu na ludność obozową i ich przyczynowości, w tym pomocy humanitarnej udzielanej mieszkańcom obozu w drodze do ich samodzielności.

Skład Zespołu
Konsorcjum składa się z trzech instytucji badawczych: Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN), Uniwersytetu Warszawskiego (UW) oraz NORCE – Norwegian Research Centre AS; oraz z jednego przedsiębiorstwa: Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Okres realizacji badań: wrzesień 2020 – sierpień 2023
Źródło finansowania: Dotacje Norweskie w ramach programu „Badania stosowane”
Kierownik projektu: dr Małgorzata Jenerowicz