EOPOWER: Earth Observation for Economic Empowerment

 

Celem projektu EOPOWER jest promocja produktów i narzędzi informatycznych, które są opracowywane i stosowane dla celów satelitarnej obserwacji Ziemi. Działania te wpisują się w ramy europejskiej polityki zrównoważonego rozwoju.  Teledetekcja satelitarna pozwala na pozyskiwanie unikalnych informacji o środowisku przyrodniczym Ziemi niezbędnych dla celów prowadzenia monitoringu i zarządzania.

Założenia te zostaną osiągnięte poprzez:

  1. Udział w wydarzeniach promujących naukę ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi obserwacji Ziemi i związanych z nimi produktów i usług dla potrzeb ochrony środowiska. Szczególny nacisk położony jest na  budowanie kapitału społecznego poprzez wzrost świadomości o możliwościach wykorzystywania informacji pozyskiwanych z poziomu satelitarnego.
  2. Stworzenie zestawu aplikacji informatycznych związanych z  satelitarną Obserwacją Ziemi, które mogą zostać wykorzystane w zarządzaniu środowiskiem oraz stymulować rozwój ekonomiczny.
  3. Poprawa dostępu do zasobów portalu GEO Web
  4. Stworzenie lokalnych punktów kontaktowych, które zajmą się aktywną promocją możliwości  satelitarnych Obserwacji Ziemi oraz zapewnią efektywne wykorzystanie dostarczanych produktów i usług związanych z monitoringiem środowiska.
  5. Rozpoznanie a następnie wskazanie interesariuszy zajmujących wysokie stanowiska (organizacje międzynarodowe, dostawcy zasobów), którzy mogą być zainteresowani wykorzystaniem produktów obserwacji Ziemi.
  6. Stworzenie portalu o tematyce satelitarnych Obserwacji Ziemi. Pozwoli to na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji związanych z  innowacyjnymi pomysłami, opisami dobrych praktyk, z wymianą doświadczeń, przykładami projektów zakończonych sukcesem. Portal będzie spełniać funkcję edukacyjną oraz będzie pełnił funkcję łączącą, pośredniczącą i umożliwiającą kontakty między różnymi podmiotami.

Wynikiem tych działań będzie stworzenie warunków pozwalających na wzrost znaczenia teledetekcji satelitarnej jako jednego z elementów  efektywnego rozwoju gospodarczego. W ramach projektu szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia związane z krajami rozwijającymi się., a także na stworzenie lokalnym społecznościom oraz interesariuszom warunków, które pozwolą na zaangażowanie, uczestnictwo w międzynarodowych programach rozwoju, wykorzystanie produktów i informacji dotyczących środowiska. W ramach projektu EOPOWER, Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN) będzie realizowało zadanie projektowe numer 8 (WP8), którego celem jest wskazanie możliwości zastosowania informacji dostarczanych przez obserwacje Ziemi w ramach polskiej polityki zrównoważonego rozwoju.

Dodatkowym celem projektu jest rozszerzenie działań o charakterze propmocyjnym na teren Ukrainy. Wśród głównych założeń należy wymienić budowanie potencjału społecznego na poziomie indywidualnym i instytucjonalnym, promocję wzrostu wykorzystywania produktów i serwisów obserwacji Ziemi, aktualizację dostępnych aplikacji skoncentrowanych na rozwoju ekonomicznym i zarządzaniu środowiskiem. Służyć ma to integracji środowisk naukowych i społecznych w Polsce i na Ukrainie oraz zapewnienie zintegrowanego źródła informacji o możliwościach wykorzystania produktów i aplikacji, wymiany doświadczeń, poszukiwaniach partnerów. Ostatnim założeniem jest promocja przystąpienia Polski do GEO (Group on Earth Observations) i GEOSS (The Global Earth Observation System of Systems).

Partnerzy:

Universiteit Twente
Noort Harmannus Conradus Pieter
Institut de Recherche Pour le Developpement
Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
Univerzita Karlova v Praze
South Africa National Space Agency
Centre Regional Africain des Sciences et Technologies del’Espace
Aristotelio Panepistimio Thessalonikis
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Univerzitet u Novom Sadu
Universite de Geneve
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu

Czas trwania projektu: czerwiec 2013 – maj 2015