G-NEXT: GMES pre-operational security services for supporting external actions

Projekt G-NEXT jest projektem 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej (UE) i realizowany jest w ramach programu Copernicus (dawniej GMES). Zadaniem projektu jest zdefiniowane oraz rozwijane usług dostarczających informacje niezbędne do prowadzenia zewnętrznych działań UE. Zadania projektu G-NEXT realizowane będą w nawiązaniu do potencjalnych obszarów zastosowania definiowanych przez grupę roboczą zajmującą się wsparciem działań zewnętrznych – Support to External Action (SEA), oraz do doświadczenia wypracowanego w poprzednich, pionierskich projektach dotyczących bezpieczeństwa oraz wsparcia w sytuacjach kryzysowych (LIMES, G-MOSAIC, SAFER). Projekt G-NEXT ma za zadanie opracować mechanizm zapewniający niezawodne wsparcie dla usług związanych z (SEA). Mechanizmy te zostaną zintegrowane ze środowiskiem pracy użytkownika, w sposób niezawodny i efektywny.

Badania i rozwój będą skoncentrowane na udoskonaleniu Usług Reagowania i Zarządzania Kryzysowego działających zarówno w tzw. trybie „szybkim” i w tzw. trybie „standartowym” poprzez eliminowanie luk metodologicznych zdefiniowanych w podejściu przedoperacyjnym. Wśród adresatów opracowywanych usług i produktów znajdą się główni aktorzy i interesariusze zaangażowani w misję i działalność UE związaną z tematyką wsparcia Działań Zewnętrznych: Unia Europejskia – EEAS (Europejska Usługa Działań Zewnętrznych), EDA (Europejska Agencja Obrony), Instytucje Państwowe takie jak Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Obrony, Biura Policji, Centra Informacji oraz instytucje międzynarodowe takie jak organy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W projekcie, CBK PAN jest koordynatorem pakietu WP320 dotyczącego kontroli jakości produktów tworzonych zarówno w trybie „szybkim” jak i w trybie „standardowym”. W ramach wyszczególnionego pakietu zostanie stworzony Protokół Kontroli Jakości stanowiący opis oraz zbiór wytycznych zarówno do kontroli jakości „on-line” (wewnętrznej) jak i „off-line” (zewnętrznej). Celem realizowanych zadań jest ustanowienie zasad opisu jakości oraz jej mierników. Wytyczne dotyczyć będą zarówno kontroli jakości danych użytych w analizie, dokładności kroków procesowych jak i warstw tematycznych prezentowanych na mapie, czyli na produkcie końcowym. Opracowany Protokół powinien również definiować komponenty umożliwiające sprawne raportowanie na temat stopnia jakości analizowanego produktu. Ponadto, CBK PAN wspiera działania pakietu dotyczącego analizy kontekstowej, której celem będzie dostarczenie informacji na temat szerszego kontekstu politycznego, w którym G-NEXT będzie rozwijany i dostarczany użytkownikom końcowym.

Partnerzy:

e-Geos Spa(Włochy)
European Union Satellite Centre (Hiszpania)
Paris – Lodron – Universitat Salzburg (Austria)
Istituto Affari Internazionali (Włochy)
Deutsches Zentrum Fuer Luft – Und Raumfahrt EV (Niemcy)
Indra Sistemas S.A. (Hiszpania)
Gisat S.R.O. (Republika Czeska)
GMV – Aerospace and Defence SA Unipersonal (Hiszpania)
Joanneum Research Forschungsgesellschaft MbH (Austria)
Centrum Badan Kosmicznych Polskiej Akedemii Nauk (Polska)
SpaceTec Partners SPRL (Belgia)
Systemes d’Information a Référence Spatiale SAS (Francja)
Planetek Hellas (Grecja)
Telespazio Iberica Unipersonal (Hiszpania)
Trabajos Catastrales S.A. (Hiszpania)

Czas trwania projektu: styczeń 2013 – marzec 2015