Lewiński S., Aleksandrowicz S., 2012 “Ocena możliwości wykorzystania tekstury w rozpoznaniu podstawowych klas pokrycia terenu na zdjęciach satelitarnych różnej rozdzielczości€ “Archiwym Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol. 23, 2012, ISBN 978-8

STRESZCZENIE: Podjęto próbęprześledzenia możliwości podziału treści zdjęcia, stosowanegow klasyfikacji obiektowej, na dwie podstawowe klasy związane z „niskimi” i „wysokimi” wartościa-mi tekstury w funkcji rożnej rozdzielczości zdjęć. Na podstawie kanału panchromatycznego zdjęciaKOMPSAT-2 o rozdzielczości 1 m przygotowano zestaw danych o rozdzielczości 1, 2, 4, 8, 16, 32 i 64 m.Następnie przetworzono je wybranymi funkcjamitekstury, które wykorzystywane sąw tokuklasyfikacji obiektowej: filtr Sobel, filtr Laplacian, suma filtrów Sigma, przekształcenie PanBF orazfunkcje Haralick’a: korelacja, homogenicznośći entropia. Na ich podstawie wykonano analizęrozróżnialności czterech podstawowych klaspokrycia terenu: tereny zabudowane, lasy, pola uprawnei woda. Dla każdej rozdzielczości i przekształcenia obliczono odległośćBhattacharya oraz odległośćJeffries-Matusita (J-M). Założono,że dwie klasy sądobrze rozróżnialne jeżeli wartośćJ-M jestwiększa od 1.7. Uzyskane wyniki w postaci odległości J-M przedstawione sąw tabelach 1-7.W przypadku wszystkich siedmiu przekształceńnajlepsze wyniki rozróżnialności klas zaobserwo-wano na zdjęciach o największej rozdzielczości. Natomiast wyraźne pogorszenie rozróżnialnościnastąpiło w przypadku zdjęćo rozdzielczości 8 m i mniejszej. Zdecydowanie najlepsze wynikiuzyskano na podstawie przekształceńwykonanych filtrem Laplacian, a następnie Sobel, Sigma orazprzekształceniem PanBF. W porównaniu z nimi przydatnośćfunkcji Haralick’a do podziału treścizdjęcia na dwie klasy tekstury okazała sięzdecydowanie mniejsza. Przedstawione wyniki znajdująpraktyczne zastosowanie w pracach nad doboremodpowiednich algorytmów klasyfikacyjnych zdjęćsatelitarnych o bardzo wysokiej, wysokiej a takżeśredniej rozdzielczości.

Cały artykuł.