MaiL

MaiL – Identifying Marginal Lands in Europe and strengthening their contribution potentialities in a CO2 sequestration strategy.

Globalne zmiany klimatu są problemem światowym, a sposoby radzenia sobie z nimi stały się nawet jednym z 17-tu Celów Zrównoważonego Rozwoju Narodów Zjednoczonych. Sposoby te, żeby były efektywne powinny uwzględniać wszelkie możliwe działania. Jednym z ważniejszych i przyczyniających się do zwiększenia sekwestracji CO2 mogą okazać się działania sektorów zainteresowanych zmianami użytkowania terenu i leśnictwa (LULUCF), polegające na zagospodarowaniu powszechnie występujących w Europie nieużytków rolnych. Nieużytki rolne, szczególnie te położone w obszarach górskich i wyżynnych mogą być swoistymi zbiornikami kumulującymi węgiel atmosferyczny nie mając jednocześnie wpływu na produkcję sektora rolniczo-spożywczego. Jakkolwiek wpływ nieużytków rolnych na klimat został dowiedziony, to sposoby ich aktywnego wpływania na łagodzenie zmian klimatu nie zostały dobrze zbadane.

MAIL koncentruje się na klasyfikacji górskich i wyżynnych nieużytków rolnych do poszczególnych kategorii sekwestracyjnych węgla atmosferycznego w oparciu o innowacyjne podejście w pełni spójne z metodami Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) oraz wymogami Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). Celem jest opracowanie metodologii oraz narzędzi, które będą dostępne na platformie internetowej. Aby wykryć górskie i wyżynne nieużytki rolne zostaną wykorzystane ogólnodostępne, darmowe dane Unii Europejskiej (m. in. o pokryciu terenu, glebach, topografii, klimacie itp.). Będą one następnie analizowane, walidowane i klasyfikowane jako kategorie potencjału sekwestracyjnego CO2.
Bieżące techniki teledetekcyjne i dostępne zobrazowania satelitarne o zwiększonej rozdzielczości spektralnej i radiometrycznej zostaną wykorzystane w celu podniesienia dokładności powstających map tematycznych. Ponadto zostaną zaproponowane działania mające na celu zwiększenie potencjału sekwestracyjnego CO2. Powstanie także metodologia produkcji map tematycznych wybranych obszarów Europy.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum składające się z Aristotle University of Thessaloniki (lider projektu), HOMEOTECH, Universitat Politecnica de Valencia, IABG, Zakładu Obserwacji Ziemi z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacji CESEFOR.

Materiały prasowe:

Artykuły naukowe:

Okres realizacji badań: styczeń 2019 – grudzień 2021
Źródło finansowania: European Union’s Horizon 2020
Lider projektu: Aristotle University of Thessaloniki
Osoba do kontaktu z CBK PAN: Michał Krupiński, (wcześniej dr Edyta Woźniak)
Strona internetowa marginallands.eu