Planowanie przestrzenne

W obecnej dekadzie, liczba ludności miejskiej zrównała się z liczbą ludności zamieszkującej wsie w skali globalnej. W krajach Unii Europejskiej odsetek ludności miejskiej jest jeszcze większy i sięga 74%. Urbanizacja to jeden z głównych kierunków zmian współczesnego świata, odbicie zachodzących w nim procesów społecznych, ekonomicznych i demograficznych. W tym kontekście poprawna gospodarka przestrzenna staje się podstawą polityki zrównoważonego rozwoju każdego kraju.

Gwarancją jakości dokumentów planistycznych jest aktualność zawartych w nich informacji o stanie przestrzeni miejskiej. By zapewnić aktualność danych, konieczny jest monitoring inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych, szybkie i sprawne wykrywanie samowoli budowlanych, waloryzowanie jakości i dostępności przestrzeni publicznej. Brak takiej informacji utrudnia, a często uniemożliwia, tworzenie skutecznych strategii rozwoju miast.

Centrum Badań Kosmicznych PAN bierze udział w projekcie UrbanSAT, pokazującym możliwości wykorzystania wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych w monitoringu przestrzeni miejskiej i planowaniu przestrzennym w Polsce. Analizom poddany został Obszar Metropolitalny Warszawy. Na podstawie zdjęć satelitarnych opracowano mapy pokrycia terenu w latach 2002 i 2008, oraz mapy zmian, jakie zaszły w tym czasie. Uzyskano równocześnie informację na temat intensyfikacji zabudowy i rezerwy terenu. Dodatkowo podjęto próby prognozowania przyszłej struktury terenów zabudowanych.

Zobrazowania satelitarne dostarczają w krótkim czasie ogromnej ilości informacji o aktualnym stanie przestrzeni miejskiej. Gdy połączy się je np. z ewidencją gruntów i budynków, powstaje potężny zbiór danych, które odpowiednio wykorzystane, pozwalają wnioskować o dotychczasowym kierunku rozwoju miasta, ułatwiają planowanie polityki urbanistycznej oraz pomagają w jej realizacji.