Pożary lasów

Pożary obszarów leśnych to zagrożenie powszechne i powodujące duże straty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne. Modelowanie geoinformatyczne w oparciu o dane satelitarne i dodatkowe dane przestrzenne pozwala na identyfikację i inwentaryzację zagrożeń pożarowych, określenie ich źródeł, analizę ryzyka wystąpienia oraz prognozę skutków pożarów.

W wyniku interpretacji zobrazowań teledetekcyjnych powstają i są stale aktualizowane bazy danych potencjalnych źródeł ognia (np. domostwa, linie kolejowe, strefy biwakowe). Możliwość faktycznego wystąpienia pożaru zależy jednak w dużej mierze od podatności terenu na tego typu żywioł (ryzyka zaistnienia pożaru).

Prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru w danym regionie można określić przez analizę statystyczną lub strukturalną. Pierwsza metoda zestawia danearchiwalne, dotyczące częstości występowania pożarów na danym obszarze. Wykorzystane mogą być w tym celu zarówno dane satelitarne (najlepiej informują o rzeczywistym zasięgu pożaru, jednak nie zawsze są w stanie precyzyjnie wskazać czas rozpoczęcia i zakończenia epizodu), jak i terenowe, dostarczone przez straż pożarną (zawierają dokładną informację o czasie trwania zjawiska, długości akcji gaśniczej, użytym sprzęcie, lecz zwykle brak w nich dokładnej lokalizacji i rozmiaru pożaru).

Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia pożaru poprzez analizę strukturalną skupia się na biofizycznych właściwościach terenu – m.in. typie siedliskowym lasu, ukształtowaniu powierzchni, odległości do infrastruktury drogowej lub kolejowej. Badane są więc czynniki mające wpływ na powstanie pożaru. Wiele z wymaganych danych o środowisku może zostać zebrane zdalnie – za pomocą sensorów satelitarnych. W przypadku pożarów lasów prowadzi się stałe obserwacje satelitarne stanu roślinności i warunków meteorologicznych w celu określenia stopnia zapalności lasu.

W czasie trwania pożaru satelity dostarczają aktualnych danych o aktywnych pożarach i kierunku rozprzestrzeniania się ognia, co pomaga sprawniej koordynować akcję gaśniczą. Po ugaszeniu pożaru satelity ułatwiają ocenę wielkości strat, a w dłuższym horyzoncie czasowym umożliwiają śledzenie procesu odbudowy ekosystemu leśnego.