SPEKTROP-L

SPEKTROP-L jest rozwinięciem projektu SPEKTROP z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego powstało i zostało przetestowanych szereg modeli oraz prototyp hiperspektralnego sytemu obrazująco-spektralnego, zaprojektowanego z myślą o usytuowaniu go na pokładzie samolotu. Zastosowanie spektralno-obrazujących systemów do zdalnych pomiarów m.in. z poziomu lotniczego staje się popularną metodą w badaniach środowiskowych, detekcji i monitoringu zagrożeń, planowaniu przestrzennym, działaniach gospodarczo-społecznych oraz w zarządzaniu kryzysowym. W ramach projektu SPEKTROP-L przeprowadzone zostaną prace badawcze, a w ich wyniku po testach lotnych zakończenie opracowania prototypu systemu monitorującego opartego o urządzenie obrazująco-spektralne. Prace nad urządzeniami tego typu nie były dotąd rozwijane w Polsce, a na świecie istnieje tylko kilka podobnych rozwiązań, odmiennych jednak w wielu aspektach od proponowanego systemu.

Istotną częścią projektu będzie również analiza i klasyfikacja zebranych danych hiperspektralnych.

Partnerzy:

Centrum Badań Kosmicznych PAN
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Czas trwania projektu: 01.08.2012 – 31.03.2014 (20 miesięcy)

Program finansujący: Program Badań Stosowanych, NCBiR