Stelmaszczuk, M., Drzewiecki, W. & Bielecki, M. (2010). Upowszechnianie wykorzystania informacji przestrzennej – propozycja specjalistycznego geoportalu. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej Roczniki Geomatyki. 6, 42, 121–130

W ciągu ostatnich trzydziestu lat Unia Europejska wraz z Europejską Agencją Kosmiczną podjęła znaczące wysiłki na rzecz badań i rozwoju w zakresie monitoringu Ziemi, czego efektem jest powstała dwanaście lat temu idea stworzenia programu GMES (Global Monitoring for Environment and Security). Zadaniem GMES będzie ciągłe dostarczanie informacji na temat środowiska. W tym celu przewiduje się utworzenie serwisu na wzór działającego obecnie w zakresie meteorologii. Zapewnienie dostępu do danych stanowi jeden z elementów decydujących o powodzeniu programu. Kluczowym zadaniem jest w tym kontekście budowa opartej o dyrektywę INSPIRE infrastruktury danych.

W wyniku realizacji programu GMES i innych inicjatyw tego typu, dostępnych jest obecnie coraz więcej informacji odnoszących się do usług związanych z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych. Jednak wiedza na temat pozyskiwania zdjęć, jak również możliwości ich zastosowań, jest dość ograniczona. Spowodowane jest to przede wszystkim:

  • brakiem świadomości w zakresie możliwości wykorzystania danych satelitarnych,
  • kosztem danych,
  • brakiem powiązań pomiędzy dostarczycielami danych i ich użytkownikami,
  • brakiem powiązań między użytkownikami.

W celu upowszechnia informacji na temat dostępu do zdjęć, ich wykorzystania w badaniach naukowych oraz w praktyce gospodarczej został utworzony projekt GEONetCaB tórego skrót pochodzi od słów GEO Network for Capacity Building. Projekt realizowany jest w ramach 7 Programu Ramowego (w temacie Środowisko). Centrum Badań Kosmicznych PAN współpracuje w ramach projektu z instytutami europejskimi oraz afrykańskimi: ITC z Holandii (koordynator), CNES oraz IRD z Francji, Uniwersytetem Karola z Czech, CRASTE-LF z Maroka, CSIR oraz Umvoto z Afryki Południowej.Ideą GEONetCaB jest upowszechnienie wiedzy na temat możliwości wykorzystania zdjęć satelitarnych poprzez prezentację tzw. dobrych przykładów (ang. success stories), jak również stworzenie powiązań pomiędzy dostarczycielami danych satelitarnych a potencjalnymi użytkownikami.

Do stworzenia takich powiązań może posłużyć specjalistyczny portal. Będzie on zarówno pełnił funkcję bazy ekspertów, firm z zakresu teledetekcji i GIS oraz przeglądu produktów, w realizacji których wykorzystano zdjęcia satelitarne, jak również będzie stanowił narzędzie wymiany informacji i udostępniania danych. Taki zakres funkcjonalności proponuje geoportal GEO EUROPE przygotowywany przez firmę GIS Europe. GEONetCaB udzieli tej inicjatywie wsparcia, m.in. w zakresie tworzenia bazy danych na temat jednostek naukowych i firm działających w zakresie teledetekcji oraz potencjalnych użytkowników. Sam portal natomiast będzie utrzymany przez GIS EUROPE.

Cały artykuł.