Stopa K., Nowakowski A., 2012. “MatSIM – automatyczne dopasowanie pary zdjęć satelitarnych metodą analizy cech przestrzennych“ Archiwym Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol. 24, 2012, ISBN 978-83-61576-22-8, s. 357 – 366

STRESZCZENIE: W codziennej praktyce teledetekcyjnej wielokrotnie zachodzi potrzebadopasowania zdjęć „piksel w piksel”. Jest to szczególnie ważne gdy wykonujemy równoczesnąklasyfikacjękilku zdjęćlub analizy porównawcze, których najlepszym przykładem jest detekcjazmian. Dopasowanie zdjęćsatelitarnych, lotniczych, czy teżinnych danych obrazowych uzyskanychw wyniku skanowania, wykonywane jest najczęściej ręcznie na podstawie określanych przezoperatora punktów.
W Centrum BadańKosmicznych PAN w Zespole Obserwacji Ziemi opracowano automatycznąmetodędopasowywania dwóch zdjęć, która działa w postaci niezależnego oprogramowania. W celuwyznaczenia punktów dopasowania na zdjęciu wejściowym i referencyjnym wykonywana jestdetekcja krawędzi algorytmem Canny’ego. Następnie znajdowane sąlinie proste. Przecięcia ichtworząpunkty charakterystyczne, spośród których na obu zdjęciach wybierane sąparyodpowiadających sobie punktów dopasowania. Musząone spełniaćokreślone warunki. Znalezionepary odpowiadających sobie punktów służąwyznaczeniu parametrów macierzy transformacji, napodstawie której wykonywana jest korekcja geometryczna.Zaproponowane podejście charakteryzuje sięwysokądokładnościąwyników. Implementacjęmetodywzbogaconąo graficzny interfejs użytkownika udostępniono w postaci oprogramowania matSIM. Jest ono rozpowszechniane na licencji freeware, dzięki czemu może byćpowszechniewykorzystywane.

Cały artykuł.