G-SEXTANT: Service Provision of geospatial intelligence in EU External Actions support

Projekt G-SEXTANT jest projektem 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej (UE) i realizowany jest w ramach programu Copernicus (dawniej GMES). Zadanie projektu jest udoskonalenie produktów dostarczających informacji niezbędnych do prowadzenia działań zewnętrznych UE (polityka zagraniczna, bezpieczeństwo i obronność, zrównoważony rozwój i współpraca, pomoc humanitarna i narzędzia stabilizacyjne). Rozwój technologiczny systemów Obserwacji Ziemi umożliwił użytkownikom dostęp do danych, dzięki którym możliwa jest obserwacja z kosmosu zmian dotyczących wybranych obszarów.

Bazując na doświadczeniach z poprzednich projektów programu Copernicus (LIMES, G-MOSAIC, SAFER) projekt G-SEXTANT ma na celu:

  1. Zintegrowanie nowych sensorów obrazujących;

  2. Zintegrowanie różnych źródeł danych w tym danych dotyczących Obserwacji Ziemi, co umożliwi uzyskanie informacji o wyższym poziomie wiarygodności i dokładności;

  3. Ulepszenie oraz standaryzacja mechanizmów dostarczania informacji, tj. automatyzacja procesu przetwarzania danych (np. automatyczne wykrywanie zmian);

  4. Wprowadzenie innowacyjnych metod mapowania tematycznego – innowacja będzie rozwijana w kierunku zróżnicowania map i dotyczyć będzie następujących dziedzin: wykrywanie zmian na danych optycznych oraz radarowych (SAR), wykrywanie cech na zobrazowaniach, tworzenie numerycznego modelu terenu (DEM) oraz modelowanie 3D;

  5. Zdefiniowanie ‚Product portfolio’ obejmujących swym zakresem tematycznym dziedzinę bezpieczeństwa oraz reagowania kryzysowego;

  6. Weryfikację i walidację jako podstawowe kryterium gwarantujące wysoką jakość, użyteczność oraz spójność z wymogami użytkowników końcowych tworzonych usług oraz produktów.

Wdrożenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji różnych scenariuszy obrazujących potencjalne obszary zastosowań tj.: informacje dotyczące aktualnych kryzysów humanitarnych, monitorowanie nielegalnego wykorzystywania zasobów naturalnych, informacje o sytuacjach konfliktowych na wybranych obszarach, monitorowanie aktywności nuklearnej, informacje na temat niedozwolonych upraw, monitorowanie zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

W projekcie, CBK PAN wspiera działania realizowane w pakietach roboczych dotyczących weryfikacji, walidacji użytkowników końcowych oraz analizy polityki bezpieczeństwa. Celem działań prowadzonych w ramach pakietu weryfikacyjno-walidacyjnego jest analiza dokładności geometrycznej oraz tematycznej produktu jak i spójności prezentowanych informacji w oparciu o zdefiniowany zestaw atrybutów opisowych produktów dostarczonych z danych Obserwacji Ziemi. W tym celu CBK PAN opracuje metodykę pomiarów dla poszczególnych, wyróżnionych atrybutów kontroli jakości. Oznacza to wyznaczenie algorytmów bądź wskaźników weryfikujących odpowiednie atrybuty, w zależności od spodziewanego rezultatu. Np. Shannon Entropy Index do oceny dokładności tematycznej rastrów wielotematycznych. Pakiet walidacji użytkowników końcowych przewiduje rozwój protokółu walidacyjnego na podstawie zebranych informacji od użytkowników końcowych uwzględniający ich rekomendacje. Udoskonalony protokół walidacyjny będzie stosowany do produktów poddawanych walidacji.

Dokumenty:

Biuletyn wrzesień 2013 (w języku angielskim).

Biuletyn lipiec 2013 (w języku angielskim).

Biuletyn maj 2013 (w języku angielskim).

 

Partnerzy:

Indra Sistemas S.A. (Hiszpania)
Deutsches Zentrum Fuer Luft – Und Raumfahrt EV (Niemcy)
European Union Satellite Centre (Hiszpania)
Joint Research Centre (JRC)– European Commission (Belgia)
Paris – Lodron – Universität Salzburg (Austria)
e-Geos SPA (Włochy)
SpaceTec Partners SPRL (Belgia)
Eurosense Belfotop N.V. (Belgia)
Centrum Badan Kosmicznych Polskiej Akedemii Nauk (Polska)
Forschungszentrum Juelich GmbH (Niemcy)
Internationales Konversionszentrum Bonn GmbH (Niemcy)
Universita degli Studi di Pavia (Włochy)
Istituto Affari Internazionali (Włochy)
Commissariat a l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (Francja)

Czas trwania projektu: styczeń 2013 – styczeń 2015