SATMIROL

Projekt SATMIROL ma na celu rozwiązanie problemów z jakimi spotyka się statystyka rolnicza i odbiorcy danych statystycznych z zakresu rolnictwa poprzez:

 • opracowanie metod bazujących na danych satelitarnych z europejskiego programu COPERNICUS do:
  • identyfikacji i monitorowania upraw rolnych
  • metod oceny wpływu zjawisk ekstremalnych takich jak: powodzie, susze, przymrozki, podtopienia, itp. na stan upraw w okresie wegetacji i plony;
 • utworzenie pionierskiego systemu identyfikacji i monitorowania upraw rolnych z przetworzonych zdjęć satelitarnych, który umożliwi:
  • pozyskiwanie danych przestrzennym na niskim poziomie agregacji (przejście z poziomu województw do poziomu poszczególnych pól);
  • szybsze pozyskanie statystyk o uprawach i w większej rozdzielczości czasowej (dane na poziomie gmin aktualnie dostarczane są raz na 10 lat w ramach spisu rolnego, po ukończeniu projektu SATMIROL będą dostarczane rok rocznie);
  • obniżenie kosztów (pominięcie pracochłonnego przygotowania i przeprowadzenia badania ankietowego).

Prace prowadzone są w interdyscyplinarnym zespole składającym się z pracowników GUS, CBK PAN i IGIK w następujących etapach:

 • wypracowanie strategii budowy systemu SATMIROL do identyfikacji i monitorowania upraw w oparciu o dane satelitarne,
 • opracowanie rozwiązań mających na celu rozpoznawanie upraw na podstawie danych satelitarnych,
 • budowa rozwiązań mających na celu ocenę kondycji roślin uprawnych i monitorowanie sytuacji kryzysowych,
 • kalibracja terenowa danych pozyskiwanych z satelit typu Sentinel,
 • stworzenie procedur związanych z implementacją algorytmów dla obszaru rozpoznawania upraw,
 • opracowanie procedur związanych z implementacją algorytmów dla obszaru oceny kondycji roślin uprawnych i monitorowania sytuacji kryzysowych,
 • wdrożenie i uruchomienie systemu do identyfikacji i monitorowania upraw rolnych.

Głównymi odbiorcami wyników projektu będzie: administracja publiczna (ministerstwa wraz z podległymi jednostkami, agencje rządowe, jednostki samorządu terytorialnego); instytuty naukowe, wyższe uczelnie, a także studenci i pracownicy naukowi, którzy w swoich pracach wykorzystują informacje statystyczne; organizacje branżowe, rolnicy. Uzyskane wyniki będą mogły być wykorzystane do monitorowania i oceny działań prowadzonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto dane pozyskane z systemu będą również szeroko wykorzystywane w przygotowywaniu analiz, ekspertyz, ocen i opinii naukowych dla organów administracji państwowej odpowiedzialnych za politykę spójności.

W dniach 27-28 października 2021 roku system został zaprezentowany na 47 posiedzeniu Komitetu Europejskiego Systemu Statystycznego odbywającym się w Warszawie, między innymi w wyniku tego działania, Dyrektorzy Generalni Krajowych Urzędów Statystycznych i Eurostatu podpisali Memorandum Warszawskie zobowiązujące do wykorzystania danych satelitarnych w statystyce rolniczej.

Materiały prasowe:

Publikacje i prezentacje:

Projekt SATMIROL realizowany jest w ramach Programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Okres realizacji badań: styczeń 2019 – grudzień 2021
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Główny Urząd Statystyczny
Kierownik projektu: dr Edyta Woźniak