Klimatologia

Współczesne badania klimatu w coraz większym stopniu wykorzystują satelitarne obserwacje atmosfery. Perspektywa satelitarna zapewnia ciągłe pokrycie danymi całej planety i jako jedyna technika obserwacyjna oferuje w pełni globalne badania środowiska atmosferycznego. Tradycyjne dane naziemne

Zanieczyszczenia azotanami

Nadmiar azotanów w wodach podziemnych i powierzchniowych powoduje eutrofizację rzek i jezior oraz wykwity toksycznych alg. Zanieczyszczenie wody pitnej prowadzić może np. do problemów w funkcjonowaniu tarczycy czy zaburzeń transportu tlenu w organizmie. W celu

Pokrywa śnieżna

Pokrywa śnieżna jest jednym z najbardziej charakterystycznych wyznaczników pory zimowej. Jej obecność wpływa na zmianę struktury bilansu energii – śnieg odbija dużo więcej promieniowania niż niepokryta śniegiem roślinność, co powoduje ochładzanie atmosfery. Jednocześnie pokrywa

Planowanie przestrzenne

W obecnej dekadzie, liczba ludności miejskiej zrównała się z liczbą ludności zamieszkującej wsie w skali globalnej. W krajach Unii Europejskiej odsetek ludności miejskiej jest jeszcze większy i sięga 74%. Urbanizacja to jeden z głównych

Pomoc humanitarna

Analiza danych satelitarnych, szczególnie danych o metrowej rozdzielczości, jest jednym z niewielu źródeł obiektywnej informacji w sytuacjach konfliktów, wojen domowych. Powszechność i łatwy dostęp do zobrazowań satelitarnych, uczynił je istotnym źródłem informacji dla organizacji pomocy humanitarnej. Centrum

Bezpieczeństwo granic

Bezpieczeństwo granic odgrywa kluczową rolę w rozwoju polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej. W odpowiedzi na obawy organizacji i instytucji państw europejskich związane z  nielegalnym transgranicznym ruchem migracyjnym, zaproponowany został system monitorowania terenów przygranicznych. Jego istotną częścią

Lawiny śnieżne

Lawiny śnieżne są zjawiskiem lokalnym, charakterystycznym dla gór. Z roku na rok zwiększa się liczba ofiar spowodowana zejściem lawin, co wynika z coraz większej penetracji obszarów górskich przez narciarzy, turystów pieszych i alpinistów. Nasila

Pożary lasów

Pożary obszarów leśnych to zagrożenie powszechne i powodujące duże straty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne. Modelowanie geoinformatyczne w oparciu o dane satelitarne i dodatkowe dane przestrzenne pozwala na identyfikację i inwentaryzację zagrożeń pożarowych, określenie ich źródeł, analizę

Powodzie

Powodzie są jedną z najczęstszych klęsk żywiołowych, które zagrażają mieszkańcom Europy Środkowej. Bezpośrednią przyczyną powodzi są intensywne deszcze lub gwałtowne roztopy, jednak na wielkość skutków powodzi wpływ ma także nieracjonalna gospodarka przestrzenna. Techniki teledetekcyjne

Jak praktycznie wykorzystać zobrazowania satelitarne?

Obserwacje satelitarne zrewolucjonizowały sposób myślenia o problemach współczesnego świata, zmieniły perspektywę z jakiej analizowano przyczyny oraz skutki procesów i zjawisk naturalnych i antropogenicznych. Wymusiły spojrzenie ponadnarodowe, gdyż z pułapu orbity granice administracyjne, podziały polityczne